Obsah

Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

Zákonná úprava:

Zákon 369/1990 Z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č.31/2003 Z.z. a vyhl. MV  SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo alebo

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

♦Tlačivo♦

Žiadosť o určenie súpisného _orientačného čísla

K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové ( nebytové ) budovy
  • právoplatné stavebné povolenie a bytové ( nebytové) budovy v prípade rozostavanej budovy
  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej ( nebytovej ) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu ( § 3 ods. 4 zák. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku ( § 6 ods. 1 písm. d)1
  • vyplnenú žiadosť 

 

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

 

♦Tlačivo♦

 

Žiadosť o zrušenie súpisného _orientačného čísla

 

K vybaveniu zrušenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej ( nebytovej ) budovy
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku 
  • vyplnenú žiadosť