Obsah

Matričný úrad 

Matrikárka: 

Beáta Wiedermannová 

Telefon: 031/554 31 03
Email: matrika@michalnaostrove.sk 
 
 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matrika je verejná listina. Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec.

Vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci upravuje zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Do matričného obvodu patrí obec: Michal na Ostrove, Horná Potôň, Orechová Potôň, Potônske Lúky, Vieska 

 

Správne poplatky: 

• Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík:  2 € 

• Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí (rodný list, sobášny list, úmrtný list) : 5 € 

 

Rodná matrika

K vybaveniu je potrebné:

- žiadosť o zápis (osobne alebo písomne),

- uhradiť správny poplatok: 5 EUR

- preukaz totožnosti

 

Sobášna matrika

K vybaveniu je potrebné:

- osobne podať žiadosť o zápis, žiadosť o uzavretie manželstva

- doklady pri sobáši občanov SR:

 • slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
 • rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
 • ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
 • maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu        uzavrieť manželstvo

- správne poplatky:

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €
 • povolenie uzavrieť manželsto mimo určnej doby: 20 
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 35 
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €.
 •  

Úmrtná matrika

K vybaveniu je potrebné:

- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho (vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom, ako aj           ošetrujúcim lekárom)

- preukaz totožnosti nebohého

- preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

- služba je bezplatná