Obsah

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase oba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého je spôsobilosť  na právne úkony obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

b) platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR( nie starší ako 3 mesiace), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

c) údaje podľa osobitného predpisu na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa  osobitného predpisu,

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti ( vyžaduje sa v prípade, ak sa vlastník nemôže osobne dostaviť na obecný úrad),

e) toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

-ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

-ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

-ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,

-vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať  viac ako 90 dní.

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

b) platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 3 mesiace), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

c) údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osibitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu,

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti ( vyžaduje sa v prípade, ak sa vlastník, spoluvlastník nomôže dostaviť osobne na obecný úrad),

e) toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

-ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

-ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživostného užívania nehnuteľnosti,

-ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,

-vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pre zamestnancom ohlasovne.

Potvrdenie o trvalom pobyte:

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz

Správny poplatok – 5,00 €

 

Zrušenie trvalého pobytu na žiadosť občana:

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jaj časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo( návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu),
 • ak budova zanikla.

 Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • údaje podľa osobitného predpisu, potrebné na účely overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z.z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a §705a Občianskeho zákonníka v znení  zákona č. 526/2002 Z.z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby

 

Zrušenie prechodného pobytu na žiadosť občana:

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo ( návrh nemožno podať voči manželovi a nezaoprenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu),
 • ak budova zanikla.

 Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu,
 • dohoda o ukončení nájmu,
 • iné