Obsah

Kolaudačné rozhodnutie 

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.

♦Tlačivo ♦

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Požadované doklady:

  • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
  • geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
  • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
  • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky
  • preberací protokol
  • požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  • stavebný denník

 

Správny poplatok:
a) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  na stavbu na bývanie a zmeny  dokončených stavieb na bývanie
   1. rodinný dom            -  35 €
   2. bytový dom             - 120 €


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavba, prestavba)
   1. ak zastavaná plocha
     nepresahuje  25 m2                                  -   25 €
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   -   50 €


c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
   1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    -  25 €
   2. bytových domov                                                              -  50 €


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
   1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                        -  20 €
   2. na prípojky na existujúcu verejnú sieť                            -  20 €
   3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
                  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka            -   20 €
   4.na spevnené plochy a parkoviská                                   -   20 €
   5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám ( letné
                  kuchynky, bazény, sklady,..)                                -  20 €


e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom  a ostatným budovám
   1.garáže s jedným alebo dvoma miestami                         -  30 €
   2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť             -  30 €
   3.na vodné stavby,(studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpad.vôd
                  Jazierka                                                               -  30 €
   4.na spevnené plochy a parkoviská                                   -  30 €
   5.na stavby s doplnkovou funkciou ( prístrešky, sklady,..) -  30 €


f) na zmeny dokončených stavieb
podľa písmena d) a e)                                                           - 20 €


g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 € vrátane                                                      -      60 €         
    nad 50 000 €  do 100 000 € vrátane                             -    120 €      
    nad  100 000 €  do 500 000 €  vrátane                         -    250 €    
    nad 500 000 €  do 1 000 000 €  vrátane                       -    400 €    
    nad 1 000 000 €  do  10 000 000 € vrátane                  -    530 €
    nad  10 000 000 €                                                         -    660 €