Obsah

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované. Pre účely zápisu údajov o práve do katastra nehnuteľností a iné.

 

K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené po 1.10.1976):

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby 
  • Fotokópiu listu vlastníctva
  • Kópia zachovaných dokladov viažúcich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy*)

 

♦Tlačivo ♦ 

 

 K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené pred 1.10.1976): 

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  • Číslo lisu vlastníctva
  • Užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané)**

 

♦Tlačivo ♦