Obsah

 

Na základe novely účinnej od 01.04.2024 do stavebného konania pribudlo konanie: 

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

 

Ak sa občan – stavebník rozhodne zlegalizovať si svoju stavbu zrealizovanú bez vydaného:

 • Oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe, alebo
 • Stavebného povolenia,

poprípade zrealizuje stavbu v rozpore s vydaným Oznámením k ohlásenej drobnej stavbe alebo Stavebným povolením v rozmedzí od 01.01.1990 do 31.03.2024, má možnosť si následne takto zrealizovanú stavbu, prípadne stavebné úpravy na základe žiadosti zlegalizovať formou tohto nového právneho inštitútu: Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa § 140d stavebného zákona

Ako sme uviedli, ide o návrhové konanie, ktoré si vyžaduje aby si stavebník podal Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie 

Tento inštitút je možné využiť na dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zrealizované v časovom rozmedzí od 01.01.1990 do 31.03.2024 a užívania schopné v danú dobu, pričom sa stavebníkom a potom aj následným vlastníkom, ktorý stavbu poprípade nadobudli na základe dedenia nepodarilo zachovať pôvodnú dokumentáciu a doklady k stavbe, prípadne neboli nikdy takéto podklady vyhotovené. Ide o prípady ak sa k danej stavbe nezachovali takmer žiadne dokumenty, poprípade len nejaké náčrty, či výkresy.

Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, a to od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že

 1. stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,
 2. je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
 3. stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia
 4. stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v inundačnom území, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,
 5. ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.

Vlastník takejto stavby si môže podať Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie do 31. marca 2029.

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie nie je možné podať na stavbu, voči ktorej už bolo zo strany príslušného stavebného úradu začaté konanie o Dodatočnom stavebnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona.

Ak vlastník stavby preukáže splnenie zákonných podmienok, stavebný úrad vydá Rozhodnutie, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanieRozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie má účinky Kolaudačného rozhodnutia.

Naopak ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie, alebo stavebník v určenej lehote nevykoná nevyhnutné úpravy alebo zabezpečovacie práce slúžiace na to aby bola stavba spôsobilá užívania, stavebný úrad nariadi Odstránenie stavby podľa § 88 stavebného zákona.

 1. Je potrebné najskôr zistiť na akom pozemku je stavba, ktorú chcete legalizovať formu Preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať, resp. zlegalizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

Ak by ste chceli touto formou zlegalizovať stavbu, ktorá stojí na pozemku s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade , pozemkový a lesný odbor (ako sa uvádza v časti: Odňatie poľnohospodárskej pôdy).

 1. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mesta Piešťany podali žiadosť – Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie s potrebnými prílohami podľa § 140d zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v 2 vyhotoveniach
 • doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, ods. 1 stavebného zákona  - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.),
 • geometrický plán zamerania stavby/porealizačné zameranie stavby,
 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy , stanoviská a posúdenia podľa osobitných predpisov, podľa upresnenia stavebného úradu, najmä:
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (pri stavbách právnických osôb a stavieb občanov na podnikanie),
 • Stanoviska o posúdení súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie v čase jej zhotovenia, prípadne v čase jej preskúmavania, vydané orgánom územného plánovania mesta Piešťany,
 • Súhlas od mesta Piešťany, referát životného prostredia na trvalé užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (ak je súčasťou stavby). 
 1. Vzhľadom na to, že Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je vlastne inštitút, ktorým sa niekoľko rokov stará stavba zlegalizuje, ide vlastne konanie, ktoré má účinky kolaudácie, takže je potrebné spolu so Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie priložiť aj niektoré doklady potrebné ku kolaudácií:
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, najmä:
  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
  • protokol o vpustení plynu
  • správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby
  • záznam o skúške tesnosti vonkajšej kanalizácie
  • záznam o skúške tesnosti vnútornej  kanalizácie
  • zápis o tlakovej skúške vonkajšej vodovodnej prípojky
  • zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia
  • potvrdenie o preskúšaní komína
  • protokol o vykonaní skúšky tesnosti a vykurovacia skúška ÚK
  • doklad o uvedení kotla do prevádzky, resp. doklad o preskúšaní kotla
 • ďalšie doklady podľa charakteru stavby, najmä:
  • zápis o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. prehlásenie stavebného dozoru, že je stavba zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (PD),
  • oprávnenie dodávateľa na uskutočňovanie stavby (v prípade stavby uskutočňovanej dodávateľsky),
  • stavebný denník,
  • zmluva o dodávke a odvádzaní odpadových vôd,
  • certifikáty použitých materiálov,
  • energetický certifikát,
  • uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (ak je súčasťou stavby),
  • doklady o zneškodnení odpadov (pri jednoduchej stavbe),
  • vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, odbor životného prostredia, odpadové hospodárstvo (k ostatným stavbám),
  • vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej , a.s. ku kolaudácii stavby,
  • rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie – ukončenie.