Obsah

Odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne.Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.

Tlačivo 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Požadované doklady:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
 • kópia z katastrálnej mapy
 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
 • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby
 •  

Správny poplatok:

 • fyzická osoba               - 20 €
 • právnická osoba          - 50 €


Iné:

 • konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie
 • v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie                                       
 • nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi