Obsah

Stavebné povolenie

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie. 

♦Tlačivo♦

Žiadosť o stavebné povolenie

Požadované doklady:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
  • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
  • rozhodnutie o umiestnení stavby
  • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
  • zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 

Správny poplatok, resp. miestna daň:
podľa sadzobníka správnych poplatkov


a) na stavby na bývanie
   1. na stavbu rodinného domu  -   50  €    
   2. na stavbu bytových domov   -  200 €    


b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhradkárske  chaty),
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²  -   25 €
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²   -      50 € 


c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu
    rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením    -   25 € 


d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace
    na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
    verejnú rozvodnú sieť ( plynová prípojka )                       -   35 € 


e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami      -   30 € 


f ) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a
   na zmeny týchto stavieb pred dokončením                       -   20 € 


g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
   a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do  
      do 50 000 € vrátane                                       -   100  € 
     nad 50 000 €  do  100 000 € vrátane            -    200 €     
      nad 100 000 €  do 500 000 €  vrátane         -    400 €    
     nad 500 000 €  do  1 000 000 €  vrátane      -    600 €     
     nad  1 000 000 €  do  10 000 000 vrátane    -    800 €
     nad   10 000 000 €                                            - 1 000 €    


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
    samostatné stavebné povolenie                     -    50  €    

 

Iné:
-  stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti

♦Tlačivo♦ 

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia