Obsah

Miestny poplatok za rozvoj - Oznamovacia povinnosť

 

Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022  o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2023.

 

  • Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v  právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba
  • Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení

 

Tlačivo ♦

Oznámenie o výmere podlahovej plochy

 

Legislatíva: 

VZN Obce Michal na Ostrove č. 2/2022 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj 

Zákon č. 447/2015 Z. z.Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov