Obsah

Komunálny odpad  - Oznamovacia povinnosť

Poplatok za komunálny odpad 

Poplatková povinnosť vzniká z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu alebo z dôvodu užívania nehnuteľností na území obce Michal na Ostrove.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.

-  uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Poplatok vyrubuje obec každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 31. marca príslušného roka. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím a tento je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok za komunálny odpad je platiteľ povinný uhradiť:

a) v hotovosti do pokladne Obce Michal na Ostrove

b) poštovým poukazom

c) priamo na účet obce, alebo bezhotovostne bankovým prevodom, č. ú.: IBAN:  SK44 0200 0000 0000 2072 9122

 

Tlačivo ♦

Oznámenie vzniku /zániku poplatkovej povinnosti: