Obsah

Tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1.9.2023

 

Tlačivá sú určené len pre fyzické a právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2023 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2024. 

 

 

 

 

 

 


Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

 

Obec Michal na Ostrove upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2022 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2024. Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.

 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?


Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť.

 

Kedy vzniká daňová povinnosť?

 

  • Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2023.
  • Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2023 ste túto nehnuteľnosti skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
  • Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
  • nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, zmena sídla spoločnosti a pod.

Ako sa podáva daňové priznanie?

  • daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 
  •  podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo stiahnuť tu:  

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť a vytlačiť tu : 

 

 (zdroj: Ministerstvo financií SR).

Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom spoločnom tlačive.

 

Typy daňového priznania

V roku 2024 sa podáva k dani z nehnuteľností:

  • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
  • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).
  • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie

 

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie?


• daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

• vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad v Michale na Ostrove osobne, príp. poštou. 


Čo potrebujete?

podľa okolností – kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. 

 

Ako platiť daň z nehnuteľností ?


Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. 


Daň z nehnuteľností začne obec vyrubovať od februára 2024, daň môžete zaplatiť:

a) v hotovosti do pokladne Obce Michal na Ostrove

b) poštovým poukazom

c) priamo na účet obce, alebo bezhotovostne bankovým prevodom, č. ú.: IBAN:  SK44 0200 0000 0000 2072 9122

Len vyrubená daň je splatná. Výmery obec môže zasielať v priebehu celého zdaňovacieho obdobia. Vyrubený daň je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ak u Vás nenastali zmeny a nemuseli ste podávať daňové priznanie, výmer dostanete automaticky podľa predchádzajúceho daňového priznania.

 

Legislatíva 


Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


  VZN č. 1/2023 obce Michal na Ostrove o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad