Obsah

 
Daň za ubytovanie

 

  1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
  1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
  1. Základom dane je počet prenocovaní.
  1.  Sadzba dane na celom území obce je 1,- EUR na osobu a prenocovanie.
  1. Platieľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane má oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia. Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť najneskôr do 30 dní Obecnému úradu.

 

  1. Platiteľ je povinný na účely dane za ubytovanie viesť evidenciu o ubytovaných v tomto rozsahu:

 

a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovaného, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu, alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, u neplnoletej osoby dátum narodenia. Údaje uvedené v tomto odsekuje platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie pobytu ubytovaného je platiteľ povinný vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode. Platiteľ je povinný viesť pre účely dane evidenciu podľa tohto ustanovenia samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce.

 

Platiteľ je povinný:

  1. predkladať Obecnému úradu v obci Michal na Ostrove v termíne do 15 dňa po skončení štvrťroka, štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie, na tlačive zverejnenom na webovej stránke obce.
  2. vybratú daň odviesť na účet Obce, najneskôr do 15. dňa po skončení štvrťroka,
  3. platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre daňovníka o zaplatení dane, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.

 

Tlačivo ♦

 Hlásenie k daní za ubytovanie štvrťrok

 Oznamenie o vzniku daňovej povinnosti