Obsah

Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia


Súhlas k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) sa vydáva k  stavebnému konaniu. Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať Obec Michal na Ostrove o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO, t.j. kotla, krbu,  pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod.

Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie, žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr ako žiadosť na stavebné povolenie.

♦Tlačivo♦

Žiadosť o povolenie stavby MZZO

Potrebné doklady:

- projektová dokumentácia

- kópia listu vlastníctva

- kópia katastrálnej mapy

Poplatok

- bez poplatku

 

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemnej vody pre účely zásobovania objektu rodinného domu pitnou vodu.
§ 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

♦Tlačivo♦

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

 

Potrebné doklady:

- projektová dokumentácia

- kópia listu vlastníctva

- kópia katastrálnej mapy

Poplatok